مدت دوره های ترمیک کودکان ۶ ترم که هر ترم ۲ ماه و نیمه معادل ۱۸ جلسه از آغاز هر فصل میباشد ، زبان آموز میتواند در طول یکسال ۴ ترم را در این آموزشگاه زبان بیاموزد.

Scan-141029-0010 

   این دوره با کتاب First Friends 1شروع میشود ودرطول دو ترم گذرانده میشود.  ( FF1a, FF1b )   

  

           Scan-141029-0002                  

     کتاب  ۲ First Friends پس از First Friends 1 در طول دو ترم گذرانده میشود. (FF2a, FF2b)

                           

                       

1324340278_2

                                                                                                                                                                                                      کتاب   First Friends 3 نیز پس از کتاب ۲ First Friends در دو ترم خوانده  میشوند.  (FF3a, FF3b)

 

                                               

   

پس از اتمام کتاب های First Friends 1,2,3  کتاب Family and Friends  تدریس خواهد شد.