مدت دوره های ترمیک کودکان ۲ ماه و نیمه معادل 18 جلسه از آغاز هر فصل میباشد ، زبان آموز میتواند در طول یکسال ۴ ترم را در این آموزشگاه زبان بیاموزد.

Scan-141029-0010 

   این دوره با کتاب First Friends 1شروع میشود ودرطول دو ترم گذرانده میشود.  ( FF1a, FF1b )   

  

           Scan-141029-0002                  

     کتاب  2 First Friends پس از First Friends 1 در طول دو ترم گذرانده میشود. (FF2a, FF2b)

                           

                       

1324340278_2

                                                                                                                                                                                                      کتاب   First Friends 3 نیز پس از کتاب 2 First Friends در دو ترم خوانده  میشوند.  (FF3a, FF3b)

 

                                               

   

پس از اتمام کتاب های First Friends 1,2,3  کتاب Family and Friends  تدریس خواهد شد.

                  Scan-141029-0003               

 Family and Friends 1 بعد از کتاب3 First Friends در طول چهار ترم گذرانده میشود.                 (F&F1a, F&F1b, F&F1c, F&F1d)

    10_7                                   

 Family and Friends 2 بعد از کتاب Family and Friends 1 در طول چهار ترم گذرانده میشود.      (F&F2a, F&F2b, F&F2c, F&F2d)

scan0004_3

amily and Friends 3 بعد از کتاب Family and Friends 2 در طول چهار ترم گذرانده میشود.        (F&F3a, F&F3b, F&F3c, F&F3d)

scan0002_1

Family and Friends 4 بعد از کتاب Family and Friends 3 در طول چهارترم گذرانده میشود.       (F&F4a, F&F4b, F&F4c, F&F4d)

0005677_family-and-friends-5-classbook-and-multi-rom-pack

Family and Friends 5 بعد از کتاب Family and Friends 4 در طول چهار ترم گذرانده میشود.       (F&F5a, F&F5b, F&F5c, F&F5d)

   

Family and Friends 7 0016 بعد از کتاب Family and Friends 5 در طول چهار ترم گذرانده میشود.        (F&F6a, F&F6b, F&F6c, F&F6d)