آی دی نام دوره برنامه طول
001 برنامه نویسی برنامه نویسی 3 ماه