مدت دوره های ترمیک نوجوانان  در هر ترم 2 ماه و نیمه معادل 18 جلسه از آغاز هر فصل میباشد ، زبان آموز میتواند در طول یکسال 4 ترم را در این آموزشگاه زبان بیاموزد.

8 001

     کتاب  1 Connect  نخستین کتاب در دوره نوجوانان  میباشد که در طول سه ترم گذرانده میشود. ( Cn1a و Can1b و Cn1c)

 

 

 

 

9 001

     کتاب  2 Connect  بعد از کتاب 1 Connect  در طول سه ترم گذرانده میشود. ( Cn2a و Can2b و Cn2c)

 

 

 

 

10 001

   کتاب  3 Connect  بعد از کتاب 2 Connect  در طول سه ترم گذرانده میشود. ( Cn3a و Can3b و Cn3c)

 

 

 

 

 

 12 001

   کتاب  4 Connect  بعد از کتاب 3 Connect  در طول سه ترم گذرانده میشود. ( Cn4a و Can4b و Cn4c)

۲ دیدگاه ها

ارسال یک دیدگاه