مدت دوره های ترمیک بزرگسالان ۲ ماه و نیمه معادل ۱۸  جلسه از آغاز هر فصل میباشد ، زبان آموز میتواند در طول یکسال ۴ ترم را در این آموزشگاه زبان بیاموزد.

 

american-english-file-starter-student-book-second-edition-1-638

 

 

کتاب مورد تدریس در سطوح ابتدائی بزرگسالان American English File Starter  میباشد که در طول دو ترم گذرانده میشود. (Starter 1 و Starter 2 )

 

 

 

 

 

aef2e-1-cover

کتاب ۱ American English File  بعد از کتاب  Starter  در طول سه ترم گذرانده میشود. (E1 و E2 و E3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۶۵

کتاب  American English File 2  در طول سه ترم تدریس میشود . (PI1 و PI2 و PI3  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۷۲

کتاب American English File 3 در طول چهار ترم تدریس میشود . ( I1 , 12 , I3, I4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

american-english-file-4-student-book-second-edition-1-638

کتاب  American English File 4  در طول چهار ترم تدریس میشود . (UI1 , UI2 , UI3 , UI4 )

 

 

 

 

 

 

 

۹۷۸۰۱۹۴۷۷۶۱۹۶-us

کتاب  American English File ۵  در طول چهار ترم تدریس میشود . (AD1 , AD2 , AD3 , AD4 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه