مدت دوره های ترمیک بزرگسالان 2 ماه و نیمه معادل 18 تا 20 جلسه از آغاز هر فصل میباشد ، زبان آموز میتواند در طول یکسال 4 ترم را در این آموزشگاه زبان بیاموزد.

13 001

کتاب مورد تدریس در سطوح ابتدائی بزرگسالان American English File Starter  میباشد که در طول دو ترم گذرانده میشود. (Starter 1 و Starter 2 )

 

 

 

 

 

14 001

کتاب 1 American English File  بعد از کتاب  Starter  در طول سه ترم گذرانده میشود. (E1 و E2 و E3 )

 

 

 

 

 

15 001

کتاب  American English File 2  در طول سه ترم تدریس میشود . (PI1 و PI2 و PI3  )

 

 

 

 

 

16 001

کتاب American English File 3 در طول سه ترم تدریس میشود . ( I1 , 12a , I2b)

 

 

 

 

17 001

کتاب  American English File 4  در طول سه ترم تدریس میشود . (I3 , I4a , I4b )

 

 

 

 

18 001

کتاب Passages 1  در طول دو ترم تدریس میشود .(UI1 و UI2 )

 

 

 

 

 

19 001

کتاب  Passages 2   در طول دو ترم تدریس میشود . (UI3 و UI4 )

 

 

 

 

 

 

22 001

کتاب Langman  برای دوره های آمادگی تافل در طول سه ترم تدریس میشود . (TOEFL 1 و TOEFL 2 و TOEFL 3)

 

 

 

 

ارسال یک دیدگاه