تقريباً هر سازماني که با افکار عمومي سر و کار دارد، نيازمند ارائه تصوير روشني از خود به جامعه است. نمايش چهره واقعي و شفاف موسسه به مشتريان از وظايف مهم هر سازماني است و اگر اين درک بوجود آيد که مشتريان صاحبان اصلي شرکت ها هستند و بدون وجود آنها سازمان و عملکرد موفق آن معنا نخواهد داشت، پس توجه به انتقادات و پيشنهادات امري ضرورري تلقي خواهد شد.

 

در موسسه آموزشگاه زبان عرفان به چندين روش پذيراي انتقادات و پيشنهادات شما خواهيم بود:

در اولين قدم شما دانشجويان عزيز مي توانيد به مدير،و کارمند اداري واحدي که در آن مشغول به تحصيل مي باشيد مراجعه فرماييد. درصورتيکه تمايل به مطرح کردن انتقادات و پيشنهادات خود با مدیر دارد می توانید از روشهاي زير مي توانيد اقدام کنيد:

شماره تماس : 55251308-011

 

ارسال یک دیدگاه