1- به زبان آموزانی که زبان آموز جدیدالورودی به موسسه معرفی کنند 10درصد تخفیف ویژه تعلق میگیرد.

 

2- به زبان آموزانی که با هم نسبت خواهر خواهر ، برادر برادر و یا بردار و خواهر داشته باشند 10 درصد تخفیف شهریه تعلق خواهد گرفت.

 

3- به زبان آموزان برتری که موفق به کسب نمره 100 در پایان هر ترم  شوند 10 درصد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

ارسال یک دیدگاه