• امروز : دوشنبه, ۲۸ مرداد , ۱۳۹۸ | 2019 Aug Mon
  • 011-55251308

آموزشگاه  Kish away سازماني دانش محـور كه فعاليت مطالعاتی خود را از سال1384 در زمينه آموزش زبان    انگلیسی  و با هدف ارتقاء سطح كيفي خدمات ارائـه شده دراين زمينـه متمركز كرده است.

 ساختار آموزشی آموزشگاه  Kish away  بر اساس اصولی چون آموزش بهتر و محتواي كاربردي تدوين گرديده است. بهره مندي ازنيروي متخصص، متعهد ومشتاق، استفاده بهينـه از امكانات بالقـوه و بالفعـل آموزشـي ، انطبـاق برنامه ها و شيوه هاي آموزشي با نيازهاي روز فراگيران زبان انگلیسی، پرهيـز از الگوهـاي سنتي آموزش و توجه به ويژگيهاي فردي زبان آموزان از جمله اصـولي هستند كه مؤسسه Kish away را از ساير مؤسسات متمايـز ساخته اند.

مؤسسه  Kish awayديدگاه سنتي به زبان آموزي را كنار گذاشته و آموزش را بر پايـه جديدترين روش هاي آموزشي دنیا بنا نهاده است.

بنر

ارسال یک دیدگاه