۱۰ اردیبهشت

مرخصي بين ترم

زبان آموزان عزيز مي توانند تا سه ماه (90 روز) بصورت متوالي در مرخصي بوده و هرزمان تا قبل از پايان اين مدت جهت ثبت نام خود ، بدون انجام تعيين سطح به واحد مراجعه نمايند.

اما درصورتيکه مرخصي بيشتر از مدت زمان اعلام شده باشد هيچ واحدي قادر به ثبت نام ايشان بدون انجام تعيين سطح مجدد نخواهد بود.

تعطيلات

طبق تقويم سالانه تمامي تعطيلات از پيش برنامه ريزي و تعيين شده ، برروي بردهاي سيستم آموزشي کیشaway (موجود درتمامي کلاس ها و دفتر ثبت نام واحدها مشخص گرديده و هرگونه تعطيلي غيرمنتظره براثر حوادثي همچون بارش برف و…)متعاقبا از طريق سايت کیش اطلاع رساني خواهد شد.

ارسال یک دیدگاه