۰۲ اسفند

mom&dadپدران و مادران بدانند!

 

o کودک را مجبور به صحبت کردن به زبان دوم نکنید، اجبار شما نتیجه عکس خواهد داشت.

o از فرزندتان امتحان نگیرید، اگر او را امتحان کنید بی تردید شکست خواهید خورد، او عمدا به شما پاسخ اشتباه خواهد داد. مغز او به همان میزان که در فراگیری فعال است در رد آن نیز فعال است.

o تلفظ او را تصحیح نکنید حتی اگر کلمه را کاملا اشتباه تلفظ می کند. او را باور کنید و اطمینان داشته باشید که تلفظ او به مرور تصحیح می شود.

o فقط فرزندتان را تشویق کنید. برای هر کلمه ای که می آموزد اشتیاق خود را نشان داده و موفقیت او را تبریک بگویید.

o شادي و نشاط را فراموش نكنيد. كاري كنيد كه آموزش براي او به تفريح تبديل شود.

ارسال یک دیدگاه