۳۰ مرداد

ثبت نام ترم پائیز ۱۳۹۷ موسسه زبان انگلیسی هوشمند عرفان آغاز شد »

موسسه زبان انگلیسی عرفان با کادر دفتری مجرب و کادرآموزشی حرفه ای و با به روزترین امکانات موجود در زمینه آ

۱۷ تیر

زبان آموزان ممتاز ترم بهار ۱۳۹۷ که موفق به کسب نمره ۱۰۰ شدند. »

 
 
‎ زبان آموزان ممتاز موسسه عرفان
‎در ترم بهار ۱۳۹۷ به شرح زیر
‎می باشند:
 
✅First Friends ۱a
 
‎⚜ هدیه ع

۰۷ اسفند

۲۳ اسفند

Grammar & Vocabulary for Proficiency »

Grammar & Vocabulary for Proficency

۲۰ اسفند

Classroom Management »

Classroom Mnagement

۲۰ اسفند

Classroom Management Strategies »

Classroom Management Stratgies

۲۰ اسفند

Grammar for Dummies »

Grammar for Dummies

۱۶ اسفند

Adjectives that look like adverbs »

 Here is a list of adjectives that end in -ly and sometimes get mistaken for adverbs:

Beastly

Brotherly

Comely

Costly

Cowardly

Daily (Can also be an adverb)

Deadly

Elde

۱۶ اسفند

Growing Up Teaching »

Growing up Teaching

۱۶ اسفند

The Ethics of Teaching »

The Ethics of Teaching